Begroting 2021

Financiële overzichten

Begroting woningbedrijf

(x € 1.000)

Rekening

Begroting

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Bedrijfsopbrengsten

Huurontvangsten

5.151

4.971

4.991

5.146

5.303

5.303

Vergoedingen

19

-

-

-

-

-

Overige baten

1

1

1

1

1

Boekwinst verkoop woningen

1.322

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Totaal bedrijfsopbrengsten

6.492

5.972

5.992

6.147

6.304

6.304

Bedrijfslasten

Afschrijvingen

987

1.039

1.029

1.078

1.189

1.189

Onderhoudslasten

1.298

1.170

1.155

1.154

1.153

1.153

Huurderving leegstand

33

35

35

35

35

35

Huurderving oninbaar

-

5

5

5

5

5

Overige bedrijfslasten:

Belastingen

298

207

209

210

210

210

Verhuurdersheffing

648

686

681

721

697

697

Diverse kosten

125

372

204

237

220

220

Doorberekende uren

425

299

299

299

299

299

Inhuur personeel

247

148

95

75

75

Bijdrage Algemene dienst

1.494

1.487

2.090

2.093

2.093

2.093

Totaal bedrijfslasten

5.309

5.547

5.856

5.928

5.977

5.977

Rente

Rentebaten

4

-

-

-

-

-

Rentelasten

52

51

46

42

103

103

Renteresultaat (N)

48

51

46

42

103

103

Bedrijfsresultaat

1.135 V

374 V

90 V

177 V

224 V

224 V

Deze pagina is gebouwd op 03/08/2021 15:28:08 met de export van 03/08/2021 15:13:53