Begroting 2021

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de mate waarin de gemeente  in staat is om niet begrote kosten te dekken. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit en de middelen die nodig zijn om de risico’s op te kunnen vangen (benodigde weerstandscapaciteit)

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat op grond van artikel 11 BBV ten minste:

 • Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit
 • Een inventarisatie van de risico’s
 • Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s
 • Een kengetal voor de:
  • Netto schuldquote
  • Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
  • Solvabiliteitsratio
  • Grondexploitatie
  • Structurele begrotingsruimte
  • Belastingcapaciteit
  • Beoordeling van de onderlinge verhouden tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie
Deze pagina is gebouwd op 03/08/2021 15:28:08 met de export van 03/08/2021 15:13:53