Begroting 2021

Financiële overzichten

Incidentele baten en lasten

Artikel 189 van de Gemeentewet schrijft voor dat de gemeenteraad erop toeziet dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Daarmee wordt bedoeld dat in de begroting de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Om vast te kunnen stellen dat sprake is van structureel evenwicht is het belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel. Daartoe is onderstaand een limitatief overzicht van de incidentele lasten en baten opgenomen en zijn deze per programma inzichtelijk gemaakt.

(x € 1.000)

Incidentele lasten

Beleidsveld

2021

2022

2023

2024

Dienstverlening & Bestuur

Flexibele schil personeel

Bedrijfsvoering

200

-

-

-

Totaal incidentele lasten D&B

200

-

-

-

Welzijn & Zorg

Onderwijshuisvesting Avenhorn

Jeugd 0-23

6.982

Afschrijving boekwaarde oude scholen

Jeugd 0-23

780

Totaal incidentele lasten W&Z

7.762

-

-

-

Wonen & Ondernemen

Omgevingswet

Omgevingstaken

50

39

Totaal incidentele lasten W&O

50

39

-

-

Totaal incidentele lasten

8.012

39

-

-

Incidentele baten:

Beleidsveld

2021

2022

2023

2024

Dienstverlening & Bestuur

Dekking vanuit de reserves:

Afschrijving boekwaarde oude scholen

Algemene dekkingsmiddelen

780

Flexibele schil personeel

Algemene dekkingsmiddelen

200

Inzet reserve begrotingsregulatie

Algemene dekkingsmiddelen

1.132

908

958

977

Omgevingswet

Algemene dekkingsmiddelen

50

39

Onderwijshuisvesting Avenhorn

Algemene dekkingsmiddelen

6.982

Totaal incidentele baten D&B

9.144

947

958

977

Totaal incidentele baten

9.144

947

958

977

Saldo incidentele lasten en baten

1.132

908

958

977

Deze pagina is gebouwd op 03/08/2021 15:28:08 met de export van 03/08/2021 15:13:53