Begroting 2021

Financiële overzichten

Baten en lasten

In het onderstaande overzicht worden per programma alle lasten, baten en het saldo weergegeven. Onderaan het overzicht staat het totaal resultaat dat wordt afgewikkeld ten gunste van de algemene reserve.

(x € 1.000)

Baten

Lasten

Saldo

V/N

Programma Dienstverlening & Bestuur*

4.043

15.200

11.157

V

Programma Welzijn & Zorg

4.117

28.345

24.228

N

Programma Wonen & Ondernemen

9.918

16.946

7.028

N

Algemene dekkingsmiddelen

39.445

123

39.322

V

Overhead

1.900

7.854

5.954

N

Heffing Vpb

-

-

-

Bedrag onvoorzien

-

45

45

N

Saldo van baten en lasten

59.423

68.513

9.090

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:

Programma Dienstverlening & Bestuur

1.340

-

1.340

Programma Welzijn & Zorg

-

-

-

Programma Wonen & Ondernemen

7.840

90

7.750

Totaal toevoegingen/onttrekkingen reserves

9.180

90

9.090

resultaat

68.603

68.603

-

* excl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing Vpb en onvoorzien

Deze pagina is gebouwd op 03/08/2021 15:28:08 met de export van 03/08/2021 15:13:53