Begroting 2021

Financiële overzichten

Toevoegingen en onttrekkingen aan / van reserves

(x € 1.000)

Rekening 2019

Begroting 2020

Bijgestelde begroting 2020

Begroting 2021

Programma/beleidsveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Dienstverlening en Bestuur:

Algemene dekkingsmiddelen

294

269

-25

100

100

100

100

1.133

1.133

Bedrijfsvoering

345

345

387

387

487

487

200

200

Algemeen bestuur

9

9

25

25

310

310

Burgerzaken

Openbare orde & veiligheid

16

16

Totaal Dienstverlening en Bestuur

294

639

345

512

512

897

897

1.333

1.333

Welzijn en Zorg:

Inkomensvoorzieningen

Jeugd 0 - 23 jaar

104

104

6.454

6.454

7.796

7.796

7.783

7.783

Kunst, cultuur & ontwikkeling

0

Sport, recreatie & sportaccommodaties

725

725

13

13

13

13

Zorg & voorzieningen

2.299

2.299

637

440

-197

62

-62

Totaal Welzijn en Zorg

3.128

3.128

637

6.907

6.270

62

7.809

7.747

7.783

7.783

Wonen en Ondernemen:

Economie & toerisme

Grondbedrijf

Omgevingstaken

46

46

307

307

544

544

50

50

Openbare ruimte

825

523

-302

4

4

14

14

Woningbedrijf

483

-483

374

0

-374

90

-90

Totaal Wonen en Ondernemen

825

569

-256

483

307

-176

374

548

174

90

64

-26

Totaal programma's

1.119

4.336

3.216

1.120

7.726

6.606

436

9.254

8.818

90

9.180

9.090

Deze pagina is gebouwd op 03/08/2021 15:28:08 met de export van 03/08/2021 15:13:53