Begroting 2021

Financiële overzichten

Geprognosticeerde balans

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren opnemen onder de uiteenzetting van de financiële positie. 

Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de gemeenteraad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

(x € 1.000)

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

ACTIVA

Vaste Activa:

Materiële vaste activa

57.746

58.572

57.982

56.972

53.886

Financiële vaste activa; kapitaalverstrekkingen

117

117

117

117

117

Financiële vaste activa; leningen

2.518

2.483

2.448

2.412

2.376

Totaal vaste activa

60.381

61.172

60.547

59.501

56.379

Vlottende activa:

Voorraden

3.552

1.989

1.735

2.103

2.185

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

3.727

3.727

4.344

4.627

4.107

Liquide middelen

0

0

0

0

0

Overlopende activa

3.302

3.303

2.846

2.671

3.030

Totaal vlottende activa

10.581

9.019

8.925

9.401

9.322

Totaal ACTIVA

70.962

70.191

69.472

68.902

65.701

PASSIVA

Vaste passiva:

Eigen vermogen

35.215

26.126

25.315

24.539

23.746

Voorzieningen

14.045

14.014

13.881

13.857

13.882

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

13.826

22.102

22.378

22.354

21.030

Totaal vaste passiva

63.086

62.242

61.574

60.750

58.658

Vlottende passiva:

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

3.406

3.406

3.925

3.960

3.674

Overlopende passiva

4.470

4.543

3.973

4.192

3.369

Totaal vlottende passiva

7.876

7.949

7.898

8.152

7.043

Totaal PASSIVA

70.962

70.191

69.472

68.902

65.701

Deze pagina is gebouwd op 03/08/2021 15:28:08 met de export van 03/08/2021 15:13:53