Begroting 2021

Financiële overzichten

Taakvelden

Bij de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt een uniforme indeling in taakvelden voorgeschreven. Hieraan worden de bijbehorende baten en lasten toegerekend. Dit om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te kunnen komen.

Programma Dienstverlening & Bestuur

Nr.

Omschrijving

V/N

2021

2022

2023

2024

0-1

Bestuur

N

1.464

1.464

1.464

1.464

0-10

Mutaties reserves

V

9.089

811

775

794

0-2

Burgerzaken

N

405

405

405

405

0-4

Overhead

N

5.956

5.910

5.965

6.021

0-5

Treasury

V

228

228

228

228

0-61

OZB woningen

V

1.576

1.576

1.576

1.576

0-62

OZB niet-woningen

V

965

965

965

965

0-64

Belastingen overig

N

159

159

159

159

0-7

Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

V

29.365

29.731

29.822

29.822

0-8

Overige baten en lasten

V

2.381

2.378

2.319

2.319

1-1

Crisisbeheersing en brandweer

N

1.637

1.637

1.637

1.637

1-2

Openbare orde en veiligheid

N

531

531

531

531

Programma Welzijn & Zorg

Nr.

Omschrijving

V/N

2021

2022

2023

2024

4-2

Onderwijshuisvesting

N

8.484

662

662

625

4-3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

N

1.159

1.159

1.159

1.159

5-1

Sportbeleid en activering

N

90

90

90

90

5-2

Sportaccommodaties

N

593

588

588

585

5-3

Cult.presentatie, -productie en -partic.

N

114

114

114

114

5-4

Musea

N

21

21

21

21

5-6

Media

N

413

413

413

413

5-7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

N

1.714

1.733

1.751

1.752

6-1

Samenkracht en burgerparticipatie

N

673

673

673

673

6-2

Wijkteams

N

1.450

1.450

1.450

1.450

6-3

Inkomensregelingen

N

1.058

1.058

1.058

1.058

6-4

Begeleide participatie

N

3.616

3.607

3.610

3.610

6-6

Maatwerkvoorziening (WMO)

N

787

787

787

787

6-71

Maatwerkdienstverlening 18+

N

992

992

992

992

6-72

Maatwerkdienstverlening 18-

N

5.727

5.727

5.727

5.727

6-81

Geëscaleerde zorg 18+

N

72

74

76

76

6-82

Geëscaleerde zorg 18-

N

776

776

776

776

7-1

Volksgezondheid

N

1.151

1.151

1.151

1.151

Programma Wonen & Ondernemen

Nr.

Omschrijving

V/N

2021

2022

2023

2024

2-1

Verkeer en vervoer

N

2.108

2.151

2.155

2.157

3-1

Economische ontwikkeling

N

176

176

176

176

3-3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

N

17

17

17

17

3-4

Economische promotie

N

67

67

67

67

7-2

Riolering

N

122

122

122

122

7-3

Afval

V

277

277

277

277

7-4

Milieubeheer

N

628

617

578

578

7-5

Begraafplaatsen en crematoria

V

37

37

37

37

8-1

Ruimtelijke ordening

N

504

504

504

504

8-2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

N

118

118

118

118

8-3

Wonen en bouwen

N

1.137

1.051

1.004

1.004

Deze pagina is gebouwd op 03/08/2021 15:28:08 met de export van 03/08/2021 15:13:53