Begroting 2021

Financiële overzichten

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van de gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. Dit betekent dat de gemeenteraad deze vrij kan besteden (in tegenstelling tot de specifieke dekkingsmiddelen).

Conform artikel 8 lid 5 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt in dit hoofdstuk een overzicht opgenomen met baten en lasten die samen hangen met:

  • Lokale heffing (besteding niet gebonden)
  • Algemene uitkering
  • Dividend
  • Financiering

(x € 1.000)

Rekening

Bijgestelde begroting

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lokale heffingen

2.670

2.637

2.825

2.825

2.825

2.825

Algemene uitkering

27.063

28.243

29.365

29.731

29.822

29.822

Dividend

174

147

170

170

170

170

Financiering

-

-

-

-

-

-

Totaal

29.907

31.027

32.360

32.726

32.817

32.817

Lokale heffingen

Lokale heffingen kunnen gebonden heffingen en niet gebonden heffingen zijn. Gebonden heffingen zijn bijvoorbeeld de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Deze zijn niet vrij aanwendbaar. De niet gebonden heffingen zijn bijvoorbeeld de Onroerende Zaak belasting (OZB) en de forensenbelasting. Deze belastingen zijn vrij aanwendbaar. In bovenstaand overzicht zijn de niet gebonden heffingen weergegeven. Het gepresenteerde bedrag is een netto weergave van de opbrengsten (baten minus lasten).

Algemene uitkering

De belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente is de uitkering uit het gemeentefonds. De uitkering bedraagt circa de helft van de gemeentelijke inkomsten. De gemeente kan dit geld, met inachtneming van wet- en regelgeving, naar eigen inzicht uitgeven om taken te financieren die het Rijk heeft opgedragen (medebewindstaken) of beleid dat zij autonoom uitvoeren.

De algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de begroting 2021 en de meerjarenraming 2021-2024 is gebaseerd op de meicirculaire 2020. Tijdens het opstellen van de begroting 2021 was de septembercirculaire 2020 nog niet bekend. Indien de effecten van de septembercirculaire aanzienlijk zijn, zullen deze meegenomen worden in de eerste begrotingswijziging 2021.

Dividend
De inkomsten uit dividend hangen samen met de aandelen Alliander en aandelen BNG.

Financiering
De totaal betaalde rente op geldleningen worden via het renteopslagpercentage aan de producten toegerekend op basis van de investeringen op die producten. Omdat er hierdoor op het taakveld financiering geen rente blijft 'hangen' is in bovenstaande tabel € 0 opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 03/08/2021 15:28:08 met de export van 03/08/2021 15:13:53