Begroting 2021

Financiële overzichten

Emu-saldo

Het EMU-saldo geldt binnen de Europese Unie als een indicator om de gezondheid van de overheidsfinanciën te kunnen bepalen. Dit cijfer geeft aan of een overheid een overschot of een tekort heeft. Gemeenten moeten dit cijfer in de begroting opnemen omdat het Rijk een verplichting heeft naar Europa.

(x € 1.000)

Jaar

Nummer

Omschrijving

2020

2021

2022

1.

exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit de reserves (zie BBV, artikel 17c)

-6.515

-989

-811

2.

mutaties (im)materiële vaste activa

-

1.187

826

-590

3.

mutaties voorzieningen

+

501

-31

-133

4.

mutaties voorraden ( =inclusief bouwgronden in exploitatie)

-

2.637

-1.563

-254

5.

verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

-

0

0

0

Totaal

-9.838

-283

-100

Deze pagina is gebouwd op 03/08/2021 15:28:08 met de export van 03/08/2021 15:13:53