Begroting 2021

Financiële overzichten

Overhead

Gemeenten moeten vanaf begrotingsjaar 2017 een apart overzicht van de kosten van de overhead opnemen in het programmaplan. Hierdoor krijgt de gemeenteraad meer inzicht in de totale kosten van de overhead. Onder overhead wordt verstaan het geheel aan functies gericht op de sturing en de ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Denk daarbij aan leiding gevende primaire proces, communicatie, juridische zaken, facilitaire zaken, huisvesting en financiën.

Het uitgangspunt is dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende activiteiten. Lasten (en baten) die niet direct kunnen worden toegerekend (overhead) worden verantwoord op een afzonderlijk taakveld.

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten

Informatievoorziening en automatisering

1.745

1.807

1.798

1.796

Facilitaire zaken

426

426

426

426

Huisvesting

697

713

701

683

Overige personeelskosten

743

743

743

743

Financiële administratie

43

43

43

43

Salariskosten overhead

4.090

3.966

4.042

4.118

Juridische zaken

112

112

112

112

Totaal lasten

7.856

7.810

7.865

7.921

Baten

Doorrekening kostenplaatsen

1.820

1.820

1.820

1.820

Verhuur gebouwen

72

72

72

72

Baten P, B &C

8

8

8

8

Totaal baten

1.900

1.900

1.900

1.900

Saldo overheadkosten

5.956

5.910

5.965

6.021

Deze pagina is gebouwd op 03/08/2021 15:28:08 met de export van 03/08/2021 15:13:53