Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Rechtmatigheidsverantwoording
Op dit moment verstrekt de externe accountant bij de jaarrekening een controleverklaring met een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid. Dit gaat vanaf het verslagjaar 2021 veranderen.  Begin 2022 geeft het college een rechtmatigheidsverantwoording over de jaarrekening 2021 af. Als de accountant bij zijn controle onrechtmatigheden constateert die niet gemeld zijn in de rechtmatigheidsverantwoording, kan de accountant geen goedkeurende verklaring voor getrouwheid afgeven.

Het aantonen dat de gemeente Koggenland aan alle rechtmatigheidseisen voldoet, is een organisatiebrede verantwoordelijkheid. De rechtmatigheid van besluiten en uitgaven ligt namelijk in de kern bij het werk dat door de diverse afdelingen wordt gedaan. Vanwege de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording vindt er een doorontwikkeling plaats van de (verbijzonderde) interne controle ((V)IC). Dit vraagt meer inzet van de afdelingen. Het afgeven van de rechtmatigheidsverantwoording en de doorontwikkeling van (V)IC wordt geïnitieerd en gecoördineerd door de afdeling Financiën. Deze doorontwikkeling zal tevens ten goede komen aan de bedrijfsvoering van de organisatie.

De rechtmatigheidsverantwoording, wat een standaard model tekst is, wordt opgenomen in de jaarrekening. Naast het opnemen van de rechtmatigheidsverantwoording kan het college in de paragraaf bedrijfsvoering het ‘eigen verhaal’ aan de gemeenteraad vertellen, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de interne beheersing en de eventuele leer- en verbeterpunten. Vanaf de begroting 2021 zal het onderdeel Rechtmatigheid een terugkerend onderwerp zijn in de paragraaf bedrijfsvoering.

Het college en de raad dienen nog wel afspraken te maken over wat er over rechtmatigheid in de paragraaf bedrijfsvoering wordt opgenomen. Tevens dient de verantwoordingsgrens nog vastgesteld te worden. Begin 2021 zal in samenspraak met de Auditcommissie hierover een voorstel ter besluitvorming aan de raad voorgelegd worden.

Deze pagina is gebouwd op 03/08/2021 15:28:08 met de export van 03/08/2021 15:13:53